top of page

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר http://www.bnz.co.il אשר בבעלותה של חברת  GREENMIX, קבוצת בני וצביקה  בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ,"החברה").

 

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר (להלן: "ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים" ו –"האתר").

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימם.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

 

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר מידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור.

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

מהו מידע

במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 ("החוק").

המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

 • מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר;

 • מידע שהמשתמש מוסר לחברה;

 • כאשר המשתמש מגיש לחברה קורות חיים באתר;

 • כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה.

המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו) :

 • זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא ופרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל).

 • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

המטרות לשמן החברה אוספת את המידע

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 • לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה באתר;

 • הפעלה וניהול של האתר;

 • על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

 • לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

 • לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

 • לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

 • לשם יצירת קשר עם המשתמש;

 • לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

 • לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

 • לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם;

 • לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

 • לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

 • לשם בחינת התאמת מועמד למשרות המפורסמות באתר, פרסום משרות פנויות וקבלת קורות חיים;

 • לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

 • לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

 • לשם עמידה בהוראות כל דין.

העברה של המידע

החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות. 

העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 • צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT) , שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

 •  אם יתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

 • מקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.

 • קורות החיים יועברו לחברות בקבוצה אשר מציעות את המשרה המפורסמת באתר.

 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן באחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים בעמוד "צור קשר". 

 

היעדר אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

 

תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר:

(א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן -

(ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

איסוף נתונים אוטומטים

החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics . השימוש בשירותים של Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics . ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול השירות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics באתר של Google . בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של Google .

קישורים והיפר קישורים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או -בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.

לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

משלוח דברי פרסומת ומידע שיווקי

החברה עשויה לשלוח למשתמשים מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים של החברה ושל צדדים שלישיים לרבות אלה שעשויים לעניין את המשתמש ו/או להתאים להעדפות של המשתמש. הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות מהווה הסכמה כי המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת תשמ"ב - 1982 בכל אמצעי אלקטרוני לרבות הודעת דוא"ל, הודעות, SMS , MMS ועוד.

זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בעמוד "צור קשר" / באמצעות השארת פרטים בטופס "צור קשר" / באמצעות פנייה במייל - bnz@bnz.co.il או בטלפון 04-9662243 / 052-6593322.

הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב יפו.

שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

שונות

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

צור קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעים הבאים : 

בדואר אלקטרוני בכתובת – bnz@bnz.co.il ,

באמצעות השארת פרטים בטופס צור קשר באתר זה,

ב-SMS או בשיחת טלפון במספרים הבאים : 09-9662243 / 052-6593322.

תאריך עדכון - 26.01.2023

bottom of page